logo

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ

ಕಛೇರಿ ವಿವರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಯೆ ವೃಂದವಾರ ವಿವರ ಫೂಟೂ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಾಯ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಪಾರ್ಮ್ಸ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಕೂಂಡಿಗಳು ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಹಿನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ 2016-17 ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ-ಶಾಲೆ

This Site is designed and develped by E-Governance ACPI DharwadContact E-Governance Visitor Counter