logo

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ

ಕಛೇರಿ ವಿವರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಯೆ ವೃಂದವಾರ ವಿವರ ಫೂಟೂ ಗ್ಯಾಲರಿ ಸೇವೆಗಳು ಸಕಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಇ-ಆಡಳಿತ

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಪಾರ್ಮ್ಸ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು ಕೂಂಡಿಗಳು ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಹಿನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ 2016-17 ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇ-ಶಾಲೆ

This Site is designed and develped by E-Governance ACPI DharwadContact E-Governance Visitor Counter