logo

Government Of Karnataka

Office of the Additional Commissioner,Department of Public Instructions Dharwad

GroupC Staff

GroupC_Cadre

SINO SUBJECT DATE
5 ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯ ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ 10/12/2020
4 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ (ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದುವ . 05/12/2020
3 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಭೂಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01.01.2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 22/09/2020
2 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ (ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೆಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 26/12/2016
1 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ (ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ) ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಥಾನಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೆಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ 26/12/2016
     
SINO SUBJECT DATE
1 26/06/2016
     
SINO SUBJECT DATE
1 26/06/2016
     
SINO SUBJECT DATE
1 26/06/2016