logo

Government Of Karnataka

Office of the Additional Commissioner,Department of Public Instructions Dharwad

Secondary Section

Secondary School Teachers

SINO SUBJECT DATE
07 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಹ ಶಿ್ಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್-2 ಇವರ ದಿನಾಂಕ :01:08:1978 ದಿನಾಂಕ:31/12/2018 ರ ವರೆಗಿನ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 22/08/2019
06 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಧಾರವಾಡ ಾಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘಟಕದೂಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಿಎಚ್ಎಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಾದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 11/07/2019
05 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಇವರ ದಿನಾಂಕ 01.01.1978 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 31.12.2018 ವರೆಗಿನ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 08/07/2019
04 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಇವರ ದಿನಾಂಕ 01.01.2001 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 31.12.2018 ವರೆಗಿನ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಭಾಗ-2) ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 04/06/2019
03 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಇವರ ದಿನಾಂಕ 01.01.1978 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 31.12.2000 ವರೆಗಿನ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಭಾಗ-1) ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 04/06/2019
2 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ-2 ಇವರ ಮೇರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 29/01/2019
1 Secondary Assistant Teachers Grade-2 Cadre Seniority List Final 15/11/2016
     
SINO SUBJECT DATE
     
SINO SUBJECT DATE