logo

Government Of Karnataka

Office of the Additional Commissioner,Department of Public Instructions Dharwad

Transfer Circulars

Circulars/ Seniority List

SINO SUBJECT DATE
91 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಾಪನ್ನ ಬಡ್ತಿ 09/09/2019
90 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರಘಟಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ 04/11/2019
89 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರಘಟಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ 02/11/2019
88 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ( ದಿ:25-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ)) 02/11/2019
87 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ( ದಿ:24-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಒಳಗಿನ) 02/11/2019
86 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ( ದಿ:24-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ) 02/11/2019
85 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ( ದಿ:25-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಒಳಗಿನ) 02/11/2019
84 reviced primary school teachers counseling time table 30/10/2019
83 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ್ ಘಟಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. ದಿನಾಂಕ: 31-10-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೌನ್ಸ್ ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು. 30/10/2019
82 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ್ ಘಟಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. ದಿನಾಂಕ: 31-10-2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಿಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ ಲಿಂಗ್ ಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು. 30/10/2019
81 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತ (ದಿ:16-10-2019 ಆದೇಶಗಳು ದಿನಾಂಕ:16.10.2019 ರಿಂದ 23.10.2019 ರ ವರೆಗಿನ 23/10/2019
80 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿ:16-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ) 16/10/2019
79 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿ:14-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಒಳಗಿನ) 14/10/2019
78 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿ:14-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ) 15/10/2019
77 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿ:14-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಒಳಗಿನ) 14/10/2019
76 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿ:15-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ) 15/10/2019
75 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿ:14-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ) 14/10/2019
74 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿ:12-10-2019 ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ) 11/10/2019
73 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ) 11/10/2019
72 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿ:111-10-2019 ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ)) 11/10/2019
71 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಮು.ಶಿಕ್ಷಕರ/ ಸ.ಶಿ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ದಿ: 10-10-2019) 10/10/2019
70 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ (ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ)ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು ( 03-10-2019) 03/10/2019
69 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ.ಶಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ(ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿನಾಂಕ: 09-10-2019) (ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ) 09/10/2019
68 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ.ಶಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ(ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿನಾಂಕ: 05-10-2019) (ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ) 05/10/2019
67 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ.ಶಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿನಾಂಕ: 04-10-2019) (ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ) 04/10/2019
66 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ.ಶಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ(ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿನಾಂಕ: 05-10-2019) (ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ) 05/10/2019
65 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾ.ಶಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ(ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು (ದಿನಾಂಕ: 04-10-2019) (ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ) 04/10/2019
64 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು 03/10/2019
63 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು 05/10/2019
62 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು 05/10/2019
61 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ (ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ)ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು 05/10/2019
60 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ/ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರ ಘಟಕ (ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗಿನ)ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಕುರಿತು 05/10/2019
59 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರಿಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 13-09-2019 16/09/2019
58 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತರಘಟಕ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 16/09/2019
57 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು/ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು/ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂರತಘಟಕ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 16/09/2019
56 PROVISIONAL FINAL LIST OF TEACHERS ELIGIBLE FOR MUTUAL TRANSFER - 2019 ( PRIMARY OUT OF UNIT ) 16/09/2019
55 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಪದನ್ನುತಿ ಆದೇಶ 16/09/2019
54 ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ರ ವೃಂದದಿಂದ ಪ್ರ.ದ.ಸ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 12/09/2019
53 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 09/09/2019
52 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 09/09/2019
51 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ “ಡಿ” ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 7/09/2019
50 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ವೃಂದದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌ.ಶ಻ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 7/09/2019
49 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಮತ್ತು ದ್ವಿ.ದ.ಸ ವ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರ.ದ.ಸ. ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಡೋಸಿಯರ್ ನಮೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 27/08/2019
48 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 26/08/2019
47 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು & ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 23/08/2019
46 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು & ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 23/08/2019
45 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು / ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳು & ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು 23/08/2019
44 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ, ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 22/08/2019
43 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 17/8/2019
42 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 17/8/2019
41 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಪಾಸಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 16/8/2019
40 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ & ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 16/8/2019
39 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಸ್ಪರ (ವಿಭಾಗದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ವೃಂದದ ಘಟಕದಹೊರಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 19/07/2019
38 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ವೃಂದದ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 18/07/2019
37 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಧಾರವಾಡ ಾಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಘಟಕದೂಳಗಿನ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಿಎಚ್ಎಂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಾದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 11/07/2019
36 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ 05/07/2019
35 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 02/07/2019
34 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅಂತಿಮ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕ್ರತ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 01/07/2019
33 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಕುರಿತು 28/06/2019
32 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು 26/06/2019
31 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದ್ವಿ.ದ.ಸ / ದ್ವಿ.ದ.ಸ ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 01/01/2019 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಣೆ 20/06/2019
30 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೆತ ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ನಮೂನೆಗಳು 14/06/2019
29 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು 12/06/2019
28 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಇವರ ದಿನಾಂಕ 01.01.2001 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 31.12.2018 ವರೆಗಿನ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಭಾಗ-2) ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 04/06/2019
27 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಇವರ ದಿನಾಂಕ 01.01.1978 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 31.12.2000 ವರೆಗಿನ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(ಭಾಗ-1) ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 04/06/2019
26 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 03/06/2019
25 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 03/06/2019
24 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 03/06/2019
23 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೋಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೂಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 18/09/2018
22 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 12 ಇಟಿಆರ್ 2017 ದಿನಾಂಕ 29.11.2017 ರ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಎ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಳಪಡುವ 46 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೋಪ್ -ಬಿ ವೃಂದದ ಪಟ್ಟಿ (ಶೇ 5 ರ ಮೀತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು) 01/09/2018
21 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ಅಧಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೇ ಬರೆದು ಅರ್ಹತೆ ಹೋಂಧಿರುವ ಅಬ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಲಿಇರುವ ಻ಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ . 30/08/2018
20 ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ - ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು/ಜಿ.ಎಚ್.ಎಂ/ಟಿ.ಜಿ.ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 30/08/2018
19 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೋಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೋಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 29/08/2018
18 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೋಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೋಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 23/08/2018
17 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡಿ 12 ಇ ಟಿ ಆರ್ 2017 , ದಿನಾಂಕ 29.11.2017 ರ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೋಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 16/08/2018
16 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿಭಾಗದೋಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 27/07/2018
15 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು /ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹೋರಹೋಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಗೋಳಿಸ ಪಟ್ಟಿ. 26/07/2018
14 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು /ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಗೋಳಿಸ ಪಟ್ಟಿ. 24/07/2018
13 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೋಧಕೇತರ ನೌಕರರ ಅಂತರ ವಿಭಾಗ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಧ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 27/07/2018
12 ವಿಭಾಗದೂಳಗಿನ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತಿಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ 25/07/2018
11 ದಿನಾಂಕ 26.07.2018 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹೋರಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗಗೆ ಹಾಜಾರಾಗಲು ಮರು ನೆನಪೋಲೆ 25/07/2018
10 ಬೆಳಗಾವಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರ್ಗಾವಣಾ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಅಂತರ್ ವಿಭಾಗ | ವಿಭಾಗದ ಒಳಗೆ | ಪರಸ್ಪರ | ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ 20/07/2018
9 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರಿಕ್ಷೇ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಒಳಬರುವವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 17/07/2018
8 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು / ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಹೂರಹೋಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 17/07/2018
7 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೋಪ್ -ಬಿ ವೃಂದದ ಎ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಗೃತ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 11/07/2018
6 ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ವೃಂದದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 11/07/2018
5 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ತತ್ಸಮಾನ ಗ್ರೋಪ್ -ಬಿ ವೃಂದದ ಬಿ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಣಕೀಗೃತ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 11/07/2018
4 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೂತ್ತೋಲೆ 03/07/2018
3 ZONE 'A' ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ. 09/02/2018
2 ಧಾರವಾಡ ವಿಭಾಗದ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ 11/05/2017
1 ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2368 / 2011 ರಲ್ಲಿ ದಿ:09/02/2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಆಧೇಶಗಳು ದಿನಾಂಕ 30.04.2018 11/05/2017
     
SINO SUBJECT DATE
     
SINO SUBJECT DATE
5 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28/07/2020
4 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28/07/2020
3 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28/07/2020
2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28/07/2020
1 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಧಾರವಾಡ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು/ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 22/07/2020