logo

Government Of Karnataka

Office of the Additional Commissioner,Department of Public Instructions Dharwad

seniority list

ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿ

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2368 / 2011 ರಲ್ಲಿ ದಿ:09/02/2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದವಾರು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯೂಕ್ತಿಗೋಳಿಸಿಧ ಆದೇಶ

SINO SUBJECT DATE
1 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಆಧೇಶ 30/04/2018
2 ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ಆಧೇಶ 30/04/2018

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2368 / 2011 ರಲ್ಲಿ ದಿ:09/02/2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದವಾರು ಸೇವಾ ಜೆಷ್ಠತೆ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

SINO SUBJECT DATE
1 ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೇ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯಾಗಲಿರುವ ಪಟ್ಟಿ 13/04/2018
2 ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗಗೆ ಹಾಜಾರಾಗುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ 13/04/2018
3 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 13/04/2018
4 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ವೃಂದದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 31-03-2017 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕುರಿತು 13/04/2018
5 ಅಧಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 01.01.2017ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 13/04/2018
6 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 13/04/2018
7 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಂಕ 01.01.2017 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 13/04/2018
8 ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 13/04/2018
9 ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 13/04/2018
10 ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದದ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಖ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಸಹಾಯಕರ ಹಿಂಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 13/04/2018
     

ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2368 / 2011 ರಲ್ಲಿ ದಿ:09/02/2017 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಧಾರವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವೃಂದವಾರು ಸೇವಾ ಜೆಷ್ಠತೆ ಪಟ್ಟಿ.

SINO SUBJECT DATE
1 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ-2 ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ-2 ವೃಂದದಿಂದ ಗ್ರೇಡ-1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 12/01/2018
2 ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 11/12/2017
3 ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 11/12/2017
4 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 11/12/2017
5 ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೋಂದಿದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 11/12/2017
6 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 11/12/2017
7 ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 07/12/2017
8 ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 08/12/2017
9 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 08/12/2017
10 ಅಧಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟ 31/10/2017
11 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟ 31/10/2017
12 ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟ 31/10/2017
13 ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟ 31/10/2017
14 ದ್ವಿತಿಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಸಹಿತ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟ 31/10/2017
15 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟ 31/10/2017
16 ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ ಹೋಂದಿದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 10/11/2017
17 ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದದ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗ್ರೇಡ-2 ವೃಂದದಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ -1 ವೃಂದದ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಜೆಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 29/11/2017