HOME
logo

Government Of Karnataka

Office of the Additional Commissioner for Public Instructions Dharwad

Staff Details

ಅಧೀಕ್ಷಕರು.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ -02 ,ಸಿ8,ಸಿ4,ಸಿ5,ಸಿ10,ಸಿ11,ಸಿ13 ವಿಭಾಗಗಳ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

ಅಧೀಕ್ಷಕರು , ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ -01 , ಸಿ1,ಸಿ2,ಸಿ3,ಸಿ6 ಮತ್ತು ಸಿ13 ವಿಭಾಗಗಳ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ -02 ,ಸಿ8,ಸಿ4,ಸಿ5,ಸಿ10,ಸಿ11,ಸಿ13 ವಿಭಾಗಗಳ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಪಿ1,ಪಿ1(2),ಪಿ3,ಪಿ4 ಮತ್ತು ಪಿ5 ವಿಭಾಗಗಳ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಅಧೀಕ್ಷಕರು. ತಪಾಸಣಾ ಶಾಖೆ - ಪಿ6,ಎ6 ,ಸಿ9, ಸಿ12 ಮತ್ತು ಎ 7.ವಿಭಾಗಗಳ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

ಅಧೀಕ್ಷಕರು. ಅನುದಾನ ಶಾಖೆ - ಜಿ2, ಜಿ4 ,ಜಿ5, ಜಿ6, ಜಿ8 ಮತ್ತು ಜಿ12.ವಿಭಾಗಗಳ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

ಅಧೀಕ್ಷಕರು. ಅನುದಾನ ಶಾಖೆ - ಜಿ1,ಜಿ3 ,ಜಿ5, ಜಿ5(1), ಜಿ-7 ಮತ್ತು ಜಿ11.ವಿಭಾಗಗಳ ಕಡತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.

ಅನುದಾನ ಶಾಖೆ -02 ಜಿ-07 ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತಸಹಾಯಕ ಶಾಖೆ -01 ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ

ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಶಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ